learun开发社区 - 力软.net/java快速开发平台官方论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 1619|回复: 2

程序虽小,智慧并存

  [复制链接]

40

主题

86

帖子

566

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
566
发表于 2020-3-9 10:10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
在IT行业中,通常被人称为:码农,程序猿。在日常开发中,我们不能满足于代码的搬运,不能只会百度搜索,Copy和Paste。犹记春节假期,走亲访友,觥筹交错,席间有一位长辈问:你现在做什么工作呀?我很骄傲地说:我目前是系统架构师,主要负责系统的优化与重构。可是他却愣了很久,但当表妹在旁边补上一句“码农“时,长辈瞬间秒懂,笑呵呵的说道:不错不错。却留我受伤的心在风中凌乱。
为了避免成为码农,我们必须对编码保持热情,并持续学习;必须保持好奇心,乐于探求事物本质;必须对所做的工作及时总结,主动优化代码,让系统变得更加有机;必须主动尝试更好的开发方式、更先进的工具,来提升开发效率,并想办法避免重复性的工作;必须不断改进设计,将编程变成创造性的工作。
以下以一些简单的小例子,介绍C#基础内容,抛砖引玉,共同进步,如有不足之处,还请指正。
给定一个不超过5位数的正整数,判断是几位数,并逐行打印个位,十位,百位,千位,万位上的值
通过分析,此处主要有两个功能:
 • 判断是几位数
 • 打印每一个位上的值
以下有几种方案计算位数(孰优孰劣,欢迎点评):
1. 通过比较法进行判断,简单直接有效
 1. /// <summary>
 2.         /// 判断位数,直接比较
 3.         /// </summary>
 4.         /// <param name="num"></param>
 5.         static int CheckDigit1(int num)
 6.         {
 7.             int digit = 0;
 8.             if (num < 10)
 9.             {
 10.                 digit = 1;
 11.             }
 12.             else if (num < 100)
 13.             {
 14.                 digit = 2;
 15.             }
 16.             else if (num < 1000)
 17.             {
 18.                 digit = 3;
 19.             }
 20.             else if (num < 10000)
 21.             {
 22.                 digit = 4;
 23.             }
 24.             else if (num < 100000)
 25.             {
 26.                 digit = 5;
 27.             }
 28.             else
 29.             {
 30.                 digit = -1;
 31.             }
 32.             Console.WriteLine(digit);
 33.             return digit;
 34.         }
复制代码
2. 通过整除法进行判断
 1. /// <summary>
 2.         /// 判断位数:引入了不该有的计算
 3.         /// </summary>
 4.         /// <param name="num"></param>
 5.         static int CheckDigit2(int num)
 6.         {
 7.             int digit = 0;
 8.             if (num / 10000 > 0)
 9.             {
 10.                 digit = 5;
 11.             }
 12.             else if (num / 1000 > 0)
 13.             {
 14.                 digit = 4;
 15.             }
 16.             else if (num / 100 > 0)
 17.             {
 18.                 digit = 3;
 19.             }
 20.             else if (num / 10 > 0)
 21.             {
 22.                 digit = 2;
 23.             }
 24.             else {
 25.                 digit = 1;
 26.             }
 27.             Console.WriteLine(digit);
 28.             return digit;
 29.         }
复制代码

3. 引入折半思想进行判断
 1. /// <summary>
 2.         /// 采用折半思想
 3.         /// </summary>
 4.         /// <param name="num"></param>
 5.         static int CheckDigit3(int num)
 6.         {
 7.             int digit = 0;
 8.             if (num >= 100)
 9.             {
 10.                 if (num >= 10000)
 11.                 {
 12.                     digit = 5;
 13.                 }
 14.                 else if (num >= 1000)
 15.                 {
 16.                     digit = 4; ;
 17.                 }
 18.                 else {
 19.                     digit = 3;
 20.                 }
 21.             }
 22.             else {
 23.                 if (num >= 10)
 24.                 {
 25.                     digit = 2;
 26.                 }
 27.                 else {
 28.                     digit = 1;
 29.                 }
 30.             }
 31.             Console.WriteLine(digit);
 32.             return digit;
 33.         }
复制代码

4. 通过转换为字符串,判断字符串的长度来确定位数
 1. /// <summary>
 2.         /// 通过字符串计算位数
 3.         /// </summary>
 4.         /// <param name="num"></param>
 5.         static int CheckDigit4(int num) {
 6.             string strNum = num.ToString();
 7.             int digit = strNum.Length;
 8.             Console.WriteLine(digit);
 9.             return digit;
 10.         }
复制代码

打印每一位上的数字,按照从低位到高位进行打印(通过相减的方式)
 1. /// <summary>
 2.         /// 打印每一位数字,从低到高
 3.         /// </summary>
 4.         /// <param name="num"></param>
 5.         /// <param name="digit"></param>
 6.         static void PrintNumber(int num, int digit) {
 7.             int tmp = num;
 8.             for (int i = 0; i < digit; i++) {
 9.                 int n = tmp / 10;
 10.                 Console.WriteLine(tmp - n * 10);
 11.                 tmp = n;
 12.             }
 13.         }
复制代码

另一种方案:打印每一位上的数字,按照从低位到高位进行打印(通过求余的方式)
 1. /// <summary>
 2.         /// 打印每一位数字,从低到高
 3.         /// </summary>
 4.         /// <param name="num"></param>
 5.         /// <param name="digit"></param>
 6.         static void PrintNumber2(int num, int digit) {
 7.             int tmp = num;
 8.             for (int i = 0; i < digit; i++)
 9.             {
 10.                 int n = tmp / 10;
 11.                 Console.WriteLine(tmp % 10);
 12.                 tmp = n;
 13.             }
 14.         }
复制代码

从高位到低位进行打印(For循环)
 1. /// <summary>
 2.         /// 从高到低打印
 3.         /// </summary>
 4.         /// <param name="num"></param>
 5.         /// <param name="digit"></param>
 6.         static void PrintNumber3(int num, int digit)
 7.         {
 8.             int tmp = num;
 9.             for (int i = 0; i < digit; i++)
 10.             {
 11.                 int n = tmp / (int)Math.Pow(10, digit - i - 1);
 12.                 Console.WriteLine(n);
 13.                 tmp -= n * (int)Math.Pow(10, digit - i - 1);
 14.             }
 15.         }
复制代码

另外一种方案:从高位到低位进行打印,采用while循环
 1. static void PrintNumber4(int num, int digit) {
 2.             int tmp = num;
 3.             int div = (int)Math.Pow(10, digit - 1);
 4.             while (tmp > 0) {
 5.                 int n = tmp / div;
 6.                 Console.WriteLine(n);
 7.                 tmp -= n * div;
 8.                 div /= 10;
 9.             }
 10.         }
复制代码

打印一个边长为n的正方形
功能说明:主要是打印一个,长和宽个数相同的*号的形状。
通过分析,主要有两点:
 • 第一行与最后一行,第一列与最后一列,都是*号,其他都是空格;
 • 最后一列需要换行
  1. /// <summary>
  2.         /// 打印一个边长为n的正方形
  3.         /// </summary>
  4.         /// <param name="n"></param>
  5.         static void PrintSquare1(int n) {
  6.             for (int i = 0; i < n; i++) {
  7.                 for (int j = 0; j < n; j++) {
  8.                     string info = string.Empty;
  9.                     if (i == 0 || i == n - 1 || j == 0 || j == n - 1)
  10.                     {
  11.                         info = "*";
  12.                     }
  13.                     else {
  14.                         info = " ";
  15.                     }
  16.                     if (j == n - 1)
  17.                     {
  18.                         Console.WriteLine(info);
  19.                     }
  20.                     else {
  21.                         Console.Write(info);
  22.                     }
  23.                 }
  24.             }
  25.         }
  复制代码

求100以内的奇数和
定义:不能被2整除的整数叫奇数,也叫单数,如1、3、5、7、9、……。
通过分析发现:只要对2求余,余数大于0,则为奇数,如下所示:
 1. /// <summary>
 2.         /// 求100以内的奇数的和
 3.         /// </summary>
 4.         static void GetOddSum() {
 5.             int total = 0;
 6.             for (int i = 0; i < 100; i++) {
 7.                 if (i % 2 != 0) {
 8.                     total += i;
 9.                 }
 10.             }
 11.             Console.WriteLine(total);
 12.         }
复制代码

另外一种方案:奇数与偶数是交替出现的,如第一个数是奇数,则加2还是奇数,如下所示:
 1. /// <summary>
 2.         /// 求100以内的奇数的和
 3.         /// </summary>
 4.         static void GetOddSum2()
 5.         {
 6.             int total = 0;
 7.             for (int i = 1; i < 100; i += 2)
 8.             {
 9.                 total += i;
 10.             }
 11.             Console.WriteLine(total);
 12.         }
复制代码

打印九九乘法表
正向九九乘法表,通过分析发现,第一个乘数(j)小于等于第二个乘数(i),如下所示:
 1. /// <summary>
 2.         /// 打印九九乘法表
 3.         /// </summary>
 4.         static void PrintMultiplicationTable() {
 5.             for (int i = 0; i < 9; i++) {
 6.                 for (int j = 0; j < 9; j++)
 7.                 {
 8.                     if (i > j)
 9.                     {
 10.                         Console.Write("{0}*{1}={2} ", j + 1, i + 1, (i + 1) * (j + 1));
 11.                     }
 12.                     if (i == j) {
 13.                         Console.WriteLine("{0}*{1}={2} ", j + 1, i + 1, (i + 1) * (j + 1));
 14.                     }
 15.                 }
 16.             }
 17.         }
复制代码

另外一种方案:倒打九九乘法表,通过分析发现,第一个乘数(j)大于等于第二个乘数(i),如下所示:
 1. /// <summary>
 2.         /// 倒打九九乘法表
 3.         /// </summary>
 4.         static void PrintMultiplicationTable2()
 5.         {
 6.             for (int i = 0; i < 9; i++)
 7.             {
 8.                 for (int j = 0; j < 9; j++)
 9.                 {
 10.                     if (i < 9 - j - 1)
 11.                     {
 12.                         Console.Write("{0}*{1}={2} ", j + 1, 9 - i, (9 - i) * (j + 1));
 13.                     }
 14.                     else if (i == 9 - j - 1)
 15.                     {
 16.                         Console.WriteLine("{0}*{1}={2} ", j + 1, 9 - i, (9 - i) * (j + 1));
 17.                     }
 18.                 }
 19.             }
 20.         }
复制代码

斐波那契数列
定义:斐波那契数列,又称黄金分割数列,指的是这样一个数列:0、1、1、2、3、5、8、13、21、34、……在数学上,斐波纳契数列以如下被以递归的方法定义:F(0)=0,F(1)=1,F(n)=F(n-1)+F(n-2)(n≥2,n∈N*)。
通过分析发现:
 • 0项是0,第1项是第一个1
 • 这个数列从第3项开始,每一项都等于前两项之和。
  1. /// <summary>
  2.         /// 打印斐波那契数列,10以内
  3.         /// </summary>
  4.         static void PrintFibonacci() {
  5.             int cur = 0;
  6.             int pre1 = 0;
  7.             int pre2 = 0;
  8.             for (int i = 0; i < 30; i++) {
  9.                 if (i == 0)
  10.                 {
  11.                     pre2 = 0;
  12.                     pre1 = 0;
  13.                     cur = 0;
  14.                 }
  15.                 else if (i == 1)
  16.                 {
  17.                     pre2 = 0;
  18.                     pre1 = 0;
  19.                     cur = 1;
  20.                 }
  21.                 else if (i == 2) {
  22.                     pre2 = pre1;
  23.                     pre1 = 1;
  24.                     cur = 1;
  25.                 }
  26.                 else {
  27.                     pre2 = pre1;
  28.                     pre1 = cur;
  29.                     cur = pre1 + pre2;
  30.                 }
  31.                 Console.WriteLine(cur);
  32.             }
  33.         }
  复制代码

备注
我们永远不会忘记写的第一个程序--“Hello,World!”因为那承载着程序员最初的梦想:改变世界。
虽然我们不一定能成为大师,但从不甘心做一个码农,程序员不是码农,码农也不是真正的程序员。
我们可以自谦,可以自嘲,但不能自我定位于码农,止步于码农。
回复

使用道具 举报

1

主题

2

帖子

15

积分

新手上路

Rank: 1

积分
15
发表于 2020-3-12 14:16:08 | 显示全部楼层
謝謝分享!
回复

使用道具 举报

1

主题

7

帖子

41

积分

新手上路

Rank: 1

积分
41
发表于 2020-3-18 08:55:13 | 显示全部楼层
强烈建议力软官方严格控制代码规范。比如类名,方法名 首字母大写。变量名有意且首字母小写。
本人用resharper,打开源码到处提醒不规范。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|learun开发社区 - 力软.net/java快速开发平台官方论坛 ( 沪ICP备14034717号 )

GMT+8, 2022-5-22 08:42 , Processed in 0.159598 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表